Repozitár Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vitajte na stránke inštitucionálneho repozitára Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len UMB). Je budovaný za účelom sprístupnenia výsledkov vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti členov akademickej obce UMB. Jeho vybudovaním sa univerzita prihlásila k podpore otvorenému prístupu a prijala politiku otvorenej vedy. Veríme, že tento krok pomôže zvýši prestíž našej univerzity aj za hranicami Slovenska.

V repozitári nájdete:

• výsledky edičnej činnosti UMB (monografie, zborníky, časopisy)

• výsledky publikačnej činnosti akademických pracovníkov UMB publikované u iných vydavateľov

• výučbové materiály

• iné dokumenty súvisiace s činnosťou univerzity a jej prezentáciou verejnosti.

Jednotlivé dokumenty sú usporiadané do komunít a podkomunít, ktoré zodpovedajú organizačnej štruktúre pracovísk univerzity. Prístup k niektorým dokumentom môže byť obmedzený časovým embargom alebo len pre prihlásených používateľov.

Repozitár je spravovaný Univerzitnou knižnicou UMB v spolupráci s Ústavom automatizácie a komunikácie UMB.

Repository of Matej Bel University in Banská Bystrica

Welcome to the page of the institutional repository of the Matej Bel University in Banská Bystrica (further only UMB). It is built for the purpose of making available the results of scientific research and teaching activities of members of the academic community of UMB. By building it, the university signed up to support open access and adopted an open science policy. We believe that this step will help increase the prestige of our university even beyond the borders of Slovakia.

In the repository you will find:

• results of UMB publishing activities (monographs, anthologies, magazines)

• results of publication activities of UMB academic staff published by other publishers

• teaching materials

• other documents related to the activities of the university and its presentation to the public.

Individual documents are organized into communities and sub-communities that correspond to the organizational structure of the university's workplaces. Access to some documents may be restricted by a time embargo or only for logged in users.

The repository is managed by the UMB University Library in cooperation with the UMB Institute of Automation and Communication.

Communities in DSpace

Recently Added

View more